PROGRAM DOKTORSKOG STUDIJA

Studij je organiziran po godinama; opterećenje u doktorskom studiju izraženo je ECTS bodovima. Tijekom studija doktorand treba ostvariti (minimalno) 180 ECTS bodova. Od toga 54 bodova treba ostvariti savladavanjem nastavnih sadržaja, a daljnjih 65 radom s mentorom te samostalnim istraživačkim radom. Tijekom studija boduje se i izvannastavna aktivnost, odnosno studentska akademska i znanstvena postignuća. Prema hodogramu studija, doktorand bi u suradnji s mentorom trebao formalno prijaviti (ili prijaviti i obraniti) temu doktorske disertacije (Dr.Sc.1 obrazac) najkasnije do kraja druge godine.

Za završetak studija studenti imaju rok od osam godina propisan sveučilišnim Pravilnikom o doktorskim studijima.

Struktura ECTS bodova i hodogram, prema godini studija*

1. GODINAECTS
Nastava27
Rad s mentorom10
Doktorski kolokvij** – izlaganje3
Doktorski kolokvij** – sudjelovanje1
Gostujuće predavanje*** – sudjelovanje1
Izrada preglednog seminarskog rada u području teme doktorskog rada12
Akademske aktivnosti i postignuća izvan studija6
UKUPNO BODOVA60
2. GODINA 
Nastava27
Rad s mentorom10
Doktorski kolokvij** – izlaganje3
Doktorski kolokvij** – sudjelovanje1
Izrada seminarskog rada o metodološkim pristupima temi doktorskog rada8
Izrada i obrana Dr.Sc.1 obrasca5
Akademske aktivnosti i postignuća izvan studija6
UKUPNO BODOVA60
3. GODINA 
Rad na doktorskom istraživanju25
Pisanje disertacije25
Rad s mentorom10
UKUPNO BODOVA60

* Minimalni broj ECTS bodova potrebnih za upis sljedeće godine = 50.

** U prvoj i drugoj godini studija predviđena su dva doktorska kolokvija po godini

*** Broj gostujućih predavanja ovisit će o dinamici domaće i međunarodne sociološke produkcije relevantne za polaznike doktorskog studija.