UPISNI UVJETI

Upis na Doktorski studij sociologije kontinuirano je otvoren, čime se omogućuje fleksibilnost i prilagođavanje potrebama doktoranada i projekata na kojima su zaposleni.

Pravo upisa u doktorski studij imaju svi studenti koji su: (a) završili diplomski studij sociologije prosječnom ocjenom većom ili jednakom 4,0 i (b) uspješno prošli kandidacijski postupak. Kandidacijski postupak se sastoji od dva dijela, od kojih se svaki boduje na skali od 0 do 10. Prvi dio je (usmena) provjera znanja o temeljnim pojmovima i procedurama u kvalitativnoj i kvantitativnoj metodologiji istraživanja u društvenim znanostima. Drugi dio čini kratki esej (do 1.500 riječi) u kojem kandidat/-kinja opisuje predmet svog istraživačkog interesa i skicira dizajn istraživanja koje bi trebalo odgovoriti na postavljena istraživačka pitanja ili hipoteze.

Studenti koji su završili diplomski studij neke druge društvene znanosti (prosječnom ocjenom većom ili jednakom 4,0) i uspješno prošli kandidacijski postupak upisuju doktorski studij nakon što polože određene ispite razlike (ispite razlike Vijeće doktorskog studija sociologije određuje posebno za svakog kandidata/-kinju). Studenti koji su diplomski studij, sociologije ili neke druge društvene znanosti, završili ocjenom manjom od 4,0 mogu pristupiti kandidacijskom postupku samo ako su objavili barem jedan znanstveni rad (samostalno ili u koautorstvu) u recenziranom znanstvenom časopisu.

Studenti koji su završili diplomski studij iz nekog drugog znanstvenog područja (ocjenom ne nižom od 4,0), a koji su objavili barem jedan znanstveni rad (samostalno ili u koautorstvu; rad ne mora biti iz područja društvenih znanosti) u recenziranom znanstvenom časopisu, nakon uspješno završenog kandidacijskog postupka upisuju pripremnu godinu. Tek nakon što su položili sve određene im ispite razlike, mogu upisati doktorski studij sociologije.

Strani državljani imaju pravo upisa na studij pod jednakim uvjetima kao i državljani Republike Hrvatske.

Predviđena godišnja školarina iznosi 16.952,63 HRK, odnosno 2.250 EUR.